Ajankohtaista

20.1.2021


Kohti erilaista kevättä - johtajuus, työelämän laatu ja yhdessä onnistuminen keskiössä

Olen jälleen onnekas, kun pääsen jatkamaan mielenkiintoista ja antoisaa työtäni. Yhteistyöni eri organisaatioiden kanssa tarkoittaa asiantuntijuutta ja yhteistyötä niin johtamisen, esimiestyön, laadunkehittämisen kuin myös mentoroinnin ja johdon työnohjauksen parissa.

Keskeisenä tavoitteena on vaikuttavuuden, työelämän laadun ja hyvinvoinnin kaikenpuolinen kehittäminen. Tämä siksi, että työelämän laadulla on keskeinen vaikutus työn tuottavuuteen, kilpailukykyyn, koettuun hyvinvointiin työssä ja se myös vahvistaa työpaikan julkisuuskuvaa.

Työelämän laatu on käsitteenä hyvin lähellä työhyvinvoinnin käsitettä ja kertoo erityisesti siitä, että työntekijät kokevat pärjäävänsä ja viihtyvänsä työssään hyvin. Vaikuttavuuden arviointi puolestaan tukee toiminnan kehittämistä, tehostaa tiedontuotantoa, huomioi asiakkaiden kokemuksia ja lisää asiakkaiden osallisuutta.

Vaikuttavuuden, hyvinvoinnin, kuin myös työelämän laadun johtaminen edellyttää hyvää työn organisointia, työn tavoitteiden selkiyttämistä ja jokaisen työssä onnistumisen edellytysten varmistamista sekä luotettavan tiedon käyttöä.

Johtajuudella voidaan puolestaan vahvistaa työkulttuuria yhteisöksi, jossa avoin vuorovaikutus rakentuu keskinäiselle arvostukselle ja luottamukselle. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksilla voidaan tunnistaa ja jatkuvasti parantaa työntekemisen käytäntöjä.
Johtamisessa on nyt entistä tärkeämpää kyetä hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia, jakaa ja selkiyttää yhteisöissä yhteistä tavoitetilaa ja mahdollistaa kokonaisuuteen liittyvä avoin ja toimiva vuorovaikutus.

Työni työyhteisöissä tarkoittaa näiden edellä kuvattujen asioiden tunnistamista, yhdessä ajattelua ja valittujen ratkaisujen toteuttamista. Tärkeitä asioita voivat olla mm. miten työssä voi keskittyä olennaiseen, jäsentää eri tilanteita, priorisoida omaa ajankäyttöä, miten löytää merkitys ja tunnistaa onnistuminen? Mitä tiedolla johtaminen käytännössä tarkoittaa? Miten työelämän laatua voi tietoisesti johtaa? Miten voin tietoisesti työelämän laatua parantaa? Miten voin omassa roolissani kasvaa ja kehittyä?

On kuitenkin muistettava, että niin johtamisen, vaikuttavuuden ja työelämän laadun parantamista tehdään eri yhteisöissä aina yhteistyössä - asiakkaiden parhaaksi!


13.12.2019


Rikastuttava oppimiskokemus uudenlaista johtamisosaamista rakentamassa

Päättyvä vuosi tarkoitti minulle mieluista oppimisvuotta. LAPE-akatemian kansallisen tason fasilitaattorina osallistuin kaikkiin akatemiatilaisuuksiin ja sain tavata 18 maakunnan päättäjiä ja johtamisen vastuuhenkilöitä.

LAPE-akatemia tarkoitti vuoden 2019 aikana kahden ministeriön (STM ja OKM) yhteisesti toteuttamaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamiseen suunnattua oppimis- ja valmennuskokonaisuutta. Se toteutettiin maakunnallisina tilaisuuksina, joita järjestettiin yhteensä 40 ja niihin osallistui 2336 johtamisen vastuuhenkilöä. (Ks. tarkemmin https://stm.fi/lapeakatemia.)

Jokaisessa maakunnassa pidettiin kolme valmennustilaisuutta, joiden teemoina olivat: Uudet toimintaympäristöt, Uudenlainen johtaminen ja Uusi vaikuttavuus. Tehtävänä oli tavoittaa eri hallinnonalojen johtavia toimijoita ja saada aikaan yhteinen rajat ylittävä vuoropuhelu lapsi- ja perhepalveluiden tämän hetkisistä johtamishaasteista ja edistää alueiden lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja heidän tarvitsemien palveluiden uudistamista.

Teemojen mukaan tilaisuudet rakentuivat uusimmasta ajankohtaisesta tutkimus- ja kokemustiedosta, vuorovaikutteisuudesta ja verkostoituvasta yhteisestä työskentelystä. Tavoitteena oli luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten yhteisellä johtamisella voidaan saada aikaan sellaista perheiden hyvinvointia, joka aikaisempaa kestävämmin turvaisi jokaisen lapsen ja nuoren oppimista ja kasvamista omassa arjessaan.

Vastuuhenkilöt, jotka LAPE-akatemiaan osallistuivat, kokivat tilaisuudet kiireistään huolimatta erittäin tervetulleina. Palautteissaan he kiittelivät tilaisuuksien hyvää toteutusta ja sisällöllistä antia, mutta erityisesti mahdollisuutta pysähtyä, tutustua ja käydä yhteistä keskustelua yli hallinnonalarajojen. Arvokkaaksi koettiin myös se, että koolla ja keskustelemassa oli eri tahojen vastuuhenkilöitä, asiantuntijoita ja kansallisen tason toimijoita. Ainutkertaisena pidettiin myös sitä, että esillä oli laaja-alaista ja ajankohtaista tutkimus- ja kokemustietoa sekä vertailupohjaa niin oman alueen, maakuntien ja kuin myös eri maiden vastaavista asioista.

Vuoden aikana perehtyminen tämän hetken johtamishaasteisiin ja sitä tarkasteleviin tutkimustietoihin yhdessä eri asiantuntijoiden ja käytännön johtamistyötä tekevien sekä siitä vastuuta kantavien henkilöiden kanssa oli mahdollisuutena ainutkertainen.
Kokemuksesta on mieluista ammentaa valmiutta erilaisiin yhteistyömuotoihin vuoden 2020 aikana ja varmasti vielä pitkään sen jälkeenkin.


13.8.2019


Alkava syksy tarjoaa uudenlaista johtamisosaamista

 

Johtamisen uudistaminen – ja siihen yhä uudelleen ja uudelleen mukaan lähteminen, edellyttää johtajilta ja esimiehiltä sisäistä, ylpeydellä yhdessä tekemisen paloa. Kun aikaa ja voimia paneutua oman johtamisen kehittämiseen riittää, on oman johtamistyön uudistamisen merkitys silloin selkeä ja puhutteleva.

Uudistavilla johtajilla on kykyä katsoa omaa toimintaa suhteessa muihin toimijoihin, verkostoihin ja laajempiin kokonaisuuksiin. He omaavat myös rohkeutta kyseenalaistaa omaa toimintaansa, tehdä aloitteita ja ottaa riskejä. He kykenevät eri yhteyksissä rakentamaan luottamusta näkemällä arvoa muissa, tulemalla vastaan ja osoittamaan itse johdonmukaisuutta ja sitoutuneisuutta. Johtamisen uudistaminen, kuten uudistaminen yleensä, tarvitsee onnistuakseen tietoisen otteen, tuen ja johtamisen välineitä, jotta kestävä ote säilyy ja jatkuu kyllin vahvana.

Tulevan syksyn aikana tulen jatkamaan työtäni LAPE-akatemian kansallisen tason fasilitaattorina. Olen mukana maakuntien tilaisuuksissa ja valmistelen niitä yhteistyössä lapsi- ja perhepalveluiden muiden toimijoiden kanssa. LAPE-akatemia (https://stm.fi/lapeakatemia) on yhteiskunnallisesti merkittävä ja uutta luova valmennusprosessi, joka toteutetaan jatkona lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmalle. LAPE-akatemia on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteisesti maakuntien alueille tarjoama tuki entistä vaikuttavampaan toimintaan, kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja verkostojen johtamiseen.

Ilahduttavaa on, että lasten ja nuorten hyvinvointi sekä lapsiperheiden palvelujen parantaminen on kirjattu myös uuteen hallitusohjelmaan, joka julkaistiin 6.6.2019. Lapsi- ja perhepalvelujen muutos- ja kehittämistyö yli sivistystoimen ja soten rajojen jatkuu, samoin kansallisen lapsistrategian valmistelu.

LAPE -akatemian (https://stm.fi/lapeakatemia/valmennukset-maakunnissa) maakunnalliset valmennukset käynnistyivät jo toukokuussa ja jatkuvat tulevan syksyn aikana. LAPE-akatemian merkitys huomattiin jo kuluneen kevään tilaisuuksissa, kun niiden myötä sosiaali-, terveys- ja sivistysjohto loi yhdessä kokonaiskuvaa alueensa lasten, nuorten ja perheiden tilanteesta, toimijakentästä sekä hahmotti vastuutaan lapsi- ja perhepalveluiden uudenlaisen johtamisen kokonaisuudesta.

Syksyllä LAPE-akatemia tilaisuuksia on vielä kaksi jokaiselle maakunnalle. Syksyn teemoina ovat Uudenlainen johtaminen ja Uusi vaikuttavuus, jotka tuovat konkreettista tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamiseen ja entistä vaikuttavampaan toimintaan. Uudenlainen ja vaikuttava johtaminen edellyttää maakuntien ja kuntien alueilla yhteistä lapsi- ja perhelähtöistä tahtotilaa ja verkostomaisen johtamisen toimintamalleja ja linjauksia.

Uudenlaisen johtamisen tuella lapsi- ja perhepalveluissa toimivien tahojen ja työntekijöiden tulee harjaantua asiakkuutta palvelevan tiedon jakamiseen, tuottamiseen ja hyödyntämiseen sekä nähdä oman toiminnan vaikutukset osana kokonaisuutta. Johtamista tarvitaan erityisesti luomaan rakenteita ja selkiyttämään yhteistä tavoitetta. Sitoutumisen mahdollistamiseksi johdon tehtävänä on varmistaa toiminnan edellyttämä vuorovaikutteisuus ja resurssit sekä tukea toimintatapojen jatkuvaa arviointia ja uudelleen määrittelyä.

Uudenlaisen ja vaikuttavan johtamisen kautta tarjoutuu nyt mahdollisuus luoda vahva perusta yhteistyön uudistumiselle ja onnistumiselle lapsen, nuoren ja perheen parhaaksi sekä oleellisen tiedon, kokemuksen, asiantuntijuuden ja perheen tarpeiden yhteensovittamiselle.

Tervetuloa mukaan uudenlaisen johtamisen matkalle!


24.2.2019


Tulevaisuuden tahdissa

 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on saanut lapsi- ja perhepalveluissa toimivat yhteiselle asialle. Kansallisella tasolla on käynnistynyt Suomen ensimmäisen lapsistrategian valmistelutyö seuraavalle hallituskaudelle, maakunnissa on luotu uusia yhtenäisiä toimintamalleja ja kunnissa eri toimijat, kuten neuvolat, varhaiskasvatus, oppilashuolto, sosiaalipalvelut, hakeutuvat tietoisesti tiiviimpään yhteistyöhön ja haluavat yhteistyöhön mukaan järjestöjen ja seurakuntien lapsi- ja perhepalveluiden toimijat. Nyt käynnistyvä LAPE-akatemia https://stm.fi/lapeakatemia tuo tiiviimmin yhteen näiden tahojen johtoa, päättäjiä ja luottamushenkilöitä.

Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät ovat jo kauan odottaneet mahdollisuuksia ammatillisen vuorovaikutuksen lisäämiseen, jotta erityisesti haastavissa tilanteissa voitaisiin yhteisöverkostossa löytää ratkaisuja mahdollisimman varhain. He ovat pitkään kaivanneet ulospääsyä jäykkärakenteisesta toimintatavasta ja halunneet rakentaa työskentelyä asiakkaiden ja yhteistyötahojen kanssa uudella tavalla.

Arjessa kuitenkin näiden toimijoiden, kuten terveydenhoitajien, lastentarhanopettajien, koulukuraattorien, kouluterveydenhoitajien, opettajien, sosionomien ja sosiaalityöntekijöiden ja muiden lapsi- ja perhepalveluissa toimivien työtä ohjaavat rakenteet. Vastuut ja toimintakulttuuri voivat pirstoa perhettä koskevat päätökset ja ratkaisut hajanaiseksi ja vaikeaselkoiseksi kokonaisuudeksi, jota mikään taho ei kunnolla hallitse. Yhteistoiminnallisuus, jolle nyt on vahva tilaus, edellyttäisi kokonaisvastuullisuutta, toiminnan läpinäkyvyyttä ja halua yhteistoiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

LAPE-akatemian starttitilaisuus https://stm.fi/tapahtumat/2019-03-20/lape-akatemioiden valtakunnallinen starttitilaisuus 20.3.2019 käynnistää maakuntakohtaiset tilaisuudet, joiden avulla lasten, nuorten ja perheiden palveluita tarkastellaan erityisesti johtamisen näkökulmasta. Jokaisessa maakunnassa toteutetaan kolme tilaisuutta vuoden 2019 aikana.

LAPE-akatemian fasilitaattorina olen toteuttamassa maakunnallisia tilaisuuksia jokaisen maakunnan LAPE-muutosagentin kanssa (STM) ja kunta-agenttien (OKM) kanssa. LAPE-muutosagentit ovat toteuttaneet lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa maakunnissa vuosien 2017–2018 aikana hankkeina yhteistyössä maakunnallisten lapsi- ja perhepalveluiden toimijoiden kanssa. LAPE-akatemia vahvistaa tämän työn jatkumista. Lisäksi maakuntien tilaisuuksien toteutuksessa ovat nyt mukana yhteistyöalueilla aloittaneet viisi kunta-agenttia, joilla on hyvä yhteistyöverkosto alueen sivistyspalveluiden kokonaisuuteen.

LAPE-akatemia on uusi kansallinen avaus ja ainutkertainen mahdollisuus löytää yhdessä uusia toimivia hallinnollisia ratkaisuja ja yhteensovittavaa johtamista. Työskentelyssä tulee tavoitella uutta toimintakulttuuria, joka herättää uskottavuutta, luottamusta ja ilmentää korkeaa ammatillista ja toiminnallista laatua – asiakasperheelle vaikuttavuutta ja kestävyyttä.

Lapsi- ja perhepalveluissa toimivien tahojen ja työntekijöiden tulee harjaantua asiakkuutta palvelevan tiedon jakamiseen, tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Samoin jokaisen toimijan tulee nähdä oman toiminnan vaikutukset osana kokonaisuutta.

Johtamisessa on opittava haastamaan ja saamaan esille erilaista kokemus- ja asiantuntijatietoa siten, että eri toimijat näkevät yhteiset voimavarat ja potentiaalin vahvana tukena työssään. Yksin ei kukaan riitä, eikä tarvitsekaan. On lapsen, nuoren ja perheen etu ja myös oikeus, että heitä palvellaan kokonaisvaltaisesti ainutkertaisella tavalla niin, että he hyötyvät siitä mahdollisimman varhain ja kestävästi.

LAPE-akatemiassa tunnistetaan, mitä tarkoittaa käytännössä mahdollistava ja ennakoiva johtamisote, millaisia kokemuksia siitä on jo saatu, ja miten voidaan virittää asiakkaiden ja sidosryhmien sisäistä motivaatiota yhteisessä työskentelyssä.

Tulevaisuuden johtamisote on yhä enemmän verkostomainen ja dialoginen. Johtamisotteena se on useimmille vielä uutta, koska sitä ei ole päästy vielä mm. rakenteista johtuen kokeilemaan. LAPE -akatemia tarjoaa parhaimmillaan alueellisen johtamisen verkoston, jossa voi kokeilla ja ottaa käyttöön sellaista, jota yksin ei voisi toteuttaa.

Johtamiselle tarjoutuu nyt mahdollisuus luoda vahva perusta yhteistyön uudistumiselle lapsen, nuoren ja perheen parhaaksi ja oleellisen tiedon, kokemuksen, asiantuntijuuden ja perheen tarpeiden yhteensovittamiselle. Kaikille on eduksi myös löytää yhteistyössä sujuvampia, toimivampia ja vaikuttavampia toimintatapoja, sillä se lisää eri toimijoiden hyvinvointia ja antaa mahdollisuuden osaamisen uudistamiselle ja työkyvyn vahvistumiselle.

Tervetuloa mukaan!
Mirja Antila LAPE-akatemian fasilitaattori


24.11.2018


Muutosta johtamassa

Kuluneen kahden vuoden aikana muutosagenttina toimiessani on yhä selvemmin käynyt ilmi, että laajojen uudistusten onnistuminen edellyttää radikaalia johtamisosaamisen ja johtamiskulttuurin uudistumista.

Vaikka johtamisteoreettinen tutkimus on tuottanut vuosikymmeniä vahvaa näyttöä siitä, miten avoimuus, vuorovaikutteisuus, osallisuus, erilaisen osaamisen ja näkökulmien yhteensovittaminen mahdollistaa haluttujen asioiden saavuttaminen, ovat nykyiset johtamiskäytännöt pysyneet kankeina valtarakenteina. Johtaminen ei ole uudistunut muun kehityksen mukana.

Tampereen yliopiston hallintotieteen emeritukset Antti Talkkari ja Risto Harisalo tekevät tutkimusta nk. katalysoivasta puheesta eli siitä, miten mahdollistetaan tai rajoitetaan organisaation päätöksentekoon liittyvää vaativaa puhetta. Heidän havaintojensa mukaan hierarkkinen johtaminen ei ole hävinnyt, vaikka yleisesti on siirrytty strategiseen ajatteluun. He toteavat, että johdolta puuttuu sellaiset valmiudet kuin että miten päätöksiä valmisteltaessa annettaisiin tilaa erilaisille osaamiselle ja näkemyksille. Johtamisosaamisesta näyttäisi puuttuvan kyky dialogisen ratkaisun työstämiseen.(Hallintoakatemia 30.10.2018)

Organisaatiot ovat muotoutumassa yhä enemmän selkeärajaisista yksiköistä kohti vaikeammin rajattavia verkostoja. Verkostomainen rakenne ja vuorovaikutteisuus vähentävät tarvetta hierarkisuudelle ja siellä ilmentyvälle vallalle. Johtamisen tehtävänä on yhä vahvemmin luoda edellytyksiä eri osapuolten yhteistyön vahvistumiselle tunnistamalla osaamista ja mahdollisuuksia sekä virittää eri toimijoiden (ml. asiakkaiden) sisäistä motivaatiota yhteistoimintaan. Johtamisella mahdollistetaan ja vahvistetaan yhteisöä selkiyttämään yhteisiä tavoitteita, luomaan jaettu käsitys työtä ohjaavista periaatteista ja arvoista sekä löytämään yhä kestävämpiä toimintatapoja ja -käytäntöjä.

Johtamisen uudistuminen edellyttää johtamiskulttuurin nykykäytännön tunnistamista, tietoa ja osaamista sekä vahvaa tahtotilaa sen muuttamiseksi. 

Tässä johtamisen uudistamisessa haluan olla kanssanne. 

 

  « Edelliset 5